การส่งบทความ
01 ธันวาคม 2559 223 Views

โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์แล้วทาง Online พร้อมแนบ File Microsoft Word หรือส่งที่ อีเมลล์ : fanta7711@hotmail.com และ panich@kku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่กองบรรณาธิการ วารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0819545995 อีเมลล์ fanta7711@hotmail.com หรือ โทรศัพท์ : 042-415600 ต่อ 49449 อีเมลล์ : panich@kku.ac.th  

เมื่อกองบรรณาธิการวารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตอบรับบทความแล้วจะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ กรณีผลการประเมิน“ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” ขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งบทความฉบับแก้ไขจำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ (Microsoft Word) ทั้งนี้ ขอให้แนบบทความและผลการประเมินฉบับเดิมกลับมายังกองบรรณาธิการ เพื่อจัดส่งให้แก่กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพบทความอีกครั้ง

บทความที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิงหลังจากนั้นจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย