แบบฟอร์มการส่งวารสาร
29 พฤศจิกายน 2559 343 Views

ให้จัดทำบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

ระยะเวลาเปิดรับบทความวิจัย ภายใน 15 เมษายน 2559
แจ้งผลการะพิจารณา 30 พฤษภาคม 59
แก้ไขครั้งสุดท้าย 30 มิ.ย.59