ขั้นตอนการจัดพิมพ์บทความ
29 พฤศจิกายน 2559 197 Views

  1. ชื่อของบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับและได้ใจความชัดเจน
  2. ข้อมูลผู้เขียนบทความทุกคน ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) สาขา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สังกัด โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนจัดพิมพ์ และ อีเมล์ (E-mail) ของผู้เขียน
  3. บทคัดย่อภาษาไทย จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวไม่เกิน 250 คำ และต้องพิมพ์นิยามศัพท์เฉพาะต่อท้าย
  4. Abstract จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 คำ และต้องพิมพ์นิยามศัพท์เฉพาะ (Keywords) ต่อท้าย
  5. เนื้อหาในบทคัดย่อ และ Abstract ควรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัย คำสำคัญ และ Keywords ไม่เกิน 5 คำ
  6. ต้องจัดทำบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
  7. บรรณานุกรม/References รายการอ้างอิงภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และจัดพิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงสืบค้นที่ข้อมูลสำหรับผู้เขียนบทความ