คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
29 พฤศจิกายน 2559 214 Views

          กองบรรณาธิการวารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณาไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น 
          บทความวิจัย (Research Paper) คือ งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยบทนำ ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างอิง(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ งานเขียนที่มีความน่าสนใจ มีความรู้ใหม่ ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหาต้องชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจนด้วยการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
          บทความปริทัศน์ (Review Article) คือ งานเขียนที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีการผสมผสานแนวคิด ทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสรุปความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จากหลาย ๆ การศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป