วารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
29 พฤศจิกายน 2559

ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559 
Vol.1 No.1 January 2016 – June 2016

ดาวน์โหลดเนื้อหาวารสารทั้งหมด

 

 

 

 

บทความวิจัย

1.

A Grounded Theory Approach to Suggest How the Domestic Airlines in Thailand Can Improve their Service Quality

Patthracholakorn Apisit-Isariyah, Chai Ching Tan, Chatrudee Jongsureyapart and Pratsanee Nakeeree

2.

An Exploratory Study of Hotel Employees’ States of Engagement and Its Horizontal Job Activity and Vertically Supporting Antecedents: A Survey of the Hotels in Nay Pyi Taw and Bagan, Myanmar 

Chai Ching Tan, Pornpimol Chaisanit and Aug Zaw Moe

3.

A Broad-Based Interview Approach to Study the Current States of Consumer Experiences at Thai Starbucks

Sineenath Rugkhumkaew, Chai Ching Tan, Chatrudee Jongsureyapart and Pratsanee Nakeeree

4. Factors Influence the Decision for Dormitory: A Case Study of Khonkaen University, Nongkhai Campus
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพัก: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย

วาทินี  จันทะ และ กริช  แรงสูงเนิน
5. The Creation of Excellent Organization for Credit Department:  A Case Study of the Government Savings Bank Regional 10
การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านแผนกงานสินเชื่อ: กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 10

สาวิตรี  ขวัญทองห้าว และ กริช แรงสูงเนิน