วารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Entrepreneurship and Business Innovation Journal)
29 พฤศจิกายน 2559 admin 853 Views

วัตถุประสงค์

วารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Entrepreneurship and Business Innovation Journal) จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ

 

ขอบเขตและประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

บทความที่ขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่งานวิชาการในวารสารนี้จะต้องได้รับพิจารณาและประเมินจากผู้ทรง คุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นความคิดเห็นอิสระของกองบรรณาธิการ