กองบรรณาธิการ
29 พฤศจิกายน 2559 admin 609 Views

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์                                คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                                      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี  เจริญวานิช            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ มันทนา  สามารถ                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพริน อุปปิง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. ยศ อมรกิจวิกัย                                         มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว                                     มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร. วิสุทธร จิตอารี                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Assoc.Prof.Dr.Charles Harvie                        University of Wollongong, Australia

Dr. Cassey Lee                                            The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore

Assoc. Prof. Dr. Phouphet Kyophilavong        National University of Laos